Вплив особистісного розвитку батьків на соціалізацію дітей з обмеженими можливостями здоров'я

Вивчення групи дітей з обмеженими можливостями здоров'я дозволило нам виділити типи особистості дітей відповідно до особливостей їх соціалізації:


  • Діти активно-позитивного типу характеризуються прагненням до пошуку вирішення проблеми, наявністю позитивного внутрішнього настрою, високою самооцінкою.
  • Для дітей з пасивно-позитивним типом соціалізації властиво відсутність бажання щось змінити, низька самооцінка.
  • Навпаки, діти з активно-негативним типом характеризуються незадоволеністю своїм життям, дискомфортом, при цьому не застосовують практичних дій для їх подолання.

©С. В. Маркова, кандидат психологічних наук, доцент за фахом педагогічна психологія

повна публікація по дсолідженню за посиланням: https://cutt.ly/qr7rOIz 


Ефективність соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями здоров'я обумовлена ​​рівнем особистісного розвитку батьків, базовими компонентами якого виступають: терпимість, усвідомленість, потреба в самореалізації.


Терпимість батьків


Терпимість передбачає позитивне ставлення до світу, оптимістичне бачення дійсності, здатність приймати свою дитину, не дратуючись. Навпаки, нетерпиме ставлення батьків до власних дітей несприятливо впливає на особистісний розвиток дитини, перешкоджає подальшій соціальній адаптації та індивідуалізації. Батьки відчувають внутрішні переживання, пов'язані з народженням дитини з відхиленнями у розвитку. Стресова ситуація не дозволяє їм вибрати адекватні прийоми виховання дитини з порушеннями в розвитку. Народження дитини з ОМЗ посилює несприятливу сімейну ситуацію, провокує на розрив відносин матері і батька. В даній ситуації слід актуалізувати потенційні ресурси сім'ї, створити умови для її ефективного функціонування в процесі виховання дітей. Необхідно сформувати і реалізувати відповідно до потреб дитини стратегії виховання, які ґрунтуються на функціональних, позитивних установках і позиціях по відношенню до нього.


Усвідомленість батьків


Необхідно також зробити акцент на наявному взаємозв'язку між терпимістю і усвідомленістю батьків дітей з обмеженими можливостями здоров'я. Виражена усвідомленість забезпечує безапеляційне прийняття дитини, сприяє набуттю нових смислів і цінностей у взаємодії з дитиною та іншими людьми.

Високий ступінь розвитку усвідомленості батьків свідчить про здатність усвідомлення ними своїх думок і вчинків, креативності в реалізації основних цінностей. Деяким з них властивий конструктивний тип батьківської поведінки, що характеризується підвищенням терпіння до особистісних проявів дітей, але при цьому наполегливістю при реалізації своїх намірів, самовладанням в різних обставинах

Високий рівень розвитку усвідомленості активізує здатність батьків знаходити нестандартне рішення в багатьох ситуаціях: аналізують власну діяльність, намагаються змінити особистісні стереотипи, знаходячи безліч способів вирішення завдання, стимулюють інші напрямки у взаємодії з дітьми.


Самореалізація батьків


Потреба батьків у самореалізації виражається в їх прагненні до самовдосконалення, бажанням ставати зрілими. Найважливішим фактором розвитку самореалізації батьків виступає самосвідомість, що забезпечує активність, самостійність, усвідомлене ставлення до внутрішніх і зовнішніх спонукань, їх співвідношення з моральними цінностями.

Виходячи з вищевикладеного, високий рівень особистісного розвитку батьків дітей з обмеженими можливостями здоров'я включає терпиме ставлення до недоліків в розвитку дітей, детермінує їх потреби в самореалізації і усвідомлення власного сприйняття дитини, що забезпечує оптимальну соціалізацію дітей.


Результати дослідження особистісного розвитку батьків


Порівняння показників особистісного розвитку батьків і соціалізації дітей з ОВЗ
дозволило отримати наступні результати:


  • Високий (14%) рівень особистісного розвитку батьків відповідає оптимальному ступеню соціалізації дітей цієї категорії. Це можна пояснити їх прагненням до самовдосконалення, до аналізу можливих проблем і визначення способу вирішення у відповідності з моральним досвідом і соціальними цінностями. Характерний тісний контакт на різні теми. Авторитетний стиль спілкування створював умови для саморозвитку дітей, визнання їх автономії, що дозволило охопити багато граней соціалізації, адаптувати його до суспільства. Діти адекватно оцінювали власні успіхи, визначали вихід зі складних ситуацій, в різних видах діяльності не ущемляли гідність інших.
  • Батьки з достатнім рівнем особистісного розвитку (47%) чітко уявляли, як необхідно виховувати і навчати дитину, категоричні і непоступливі, від дитини чекали виконання наказів, визначаючи жорсткі правила, і не допускали їх обговорення. Їх діти боязкі, пасивні, замкнуті, дратівливі. Вони володіли знаннями про соціальні норми, але для них характерний низький рівень емоційності з іншими людьми, ставлення до значимих подій, до власних переживань. Часто виникають проблеми взаємодії з однолітками, страх невдачі, почуття дискомфорту, відкидання багатьох членів колективу.
  • Для батьків з низьким рівнем особистісного розвитку (39%) притаманні типові недоліки спілкування, ліберальний стиль взаємодії з дітьми. Виявлено неповна передача в комунікації змісту про соціальні норми і правила. У групі однолітків дошкільнята проявляли високий рівень домагань, який не відповідав їх потенціалу. У ситуаціях невдач і власного безсилля вони придушували і принижували інших дітей, змушуючи підкоритися їх волі, виконати їхні накази і бажання.


Висновки


Опис особливостей особистісного розвитку батьків дітей з обмеженими можливостями здоров'я дозволяє констатувати різний рівень потреби в самореалізації, усвідомленості, батьківського ставлення до дітей і зробити наступні висновки:


Недоліки особистісного розвитку батьків перешкоджають повноцінній передачі дітям знань про соціальні норми поведінки, призводять до розвитку неадекватного рівня їх домагань, деформованої самооцінці своїх можливостей, дезадаптованості в колективі однолітків і соціумі в цілому.


Потреба батьків в саморозвитку, розширення своїх знань, усвідомлення минулого і сьогодення, емпатійне ставлення до дітей з порушеннями в розвитку, прийняття їх забезпечували посилення їх здатності в самовизначенні, самостійному ставленні до різних соціальних явищ, у виборі адекватного способу поведінки у відповідності з моральним досвідом і соціальними цінностями.


Залиште перший коментар