Slide 2
RU
RU

Вплив особистісного розвитку батьків на соціалізацію дітей з обмеженими можливостями здоров'я

Вплив особистісного розвитку батьків на соціалізацію дітей з обмеженими можливостями здоров'я

©С. В. Маркова, кандидат психологічних наук, доцент за фахом педагогічна психологія

повна публікація по дсолідженню за посиланням: https://cutt.ly/qr7rOIz 

Типи особистостей дітей з особливостями їх соціалізації

Вивчення групи дітей з обмеженими можливостями здоров'я дозволило нам виділити типи особистості дітей відповідно до особливостей їх соціалізації:

 • Діти активно-позитивного типу характеризуються прагненням до пошуку вирішення проблеми, наявністю позитивного внутрішнього настрою, високою самооцінкою.
 • Для дітей з пасивно-позитивним типом соціалізації властиво відсутність бажання щось змінити, низька самооцінка.
 • Навпаки, діти з активно-негативним типом характеризуються незадоволеністю своїм життям, дискомфортом, при цьому не застосовують практичних дій для їх подолання.

Ефективність соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями здоров'я обумовлена ​​рівнем особистісного розвитку батьків, базовими компонентами якого виступають: терпимість, усвідомленість, потреба в самореалізації.

Терпимість батьків

Терпимість передбачає позитивне ставлення до світу, оптимістичне бачення дійсності, здатність приймати свою дитину, не дратуючись. Навпаки, нетерпиме ставлення батьків до власних дітей несприятливо впливає на особистісний розвиток дитини, перешкоджає подальшій соціальній адаптації та індивідуалізації. Батьки відчувають внутрішні переживання, пов'язані з народженням дитини з відхиленнями у розвитку. Стресова ситуація не дозволяє їм вибрати адекватні прийоми виховання дитини з порушеннями в розвитку. Народження дитини з ОМЗ посилює несприятливу сімейну ситуацію, провокує на розрив відносин матері і батька. В даній ситуації слід актуалізувати потенційні ресурси сім'ї, створити умови для її ефективного функціонування в процесі виховання дітей. Необхідно сформувати і реалізувати відповідно до потреб дитини стратегії виховання, які ґрунтуються на функціональних, позитивних установках і позиціях по відношенню до нього.

Усвідомленість батьків

Необхідно також зробити акцент на наявному взаємозв'язку між терпимістю і усвідомленістю батьків дітей з обмеженими можливостями здоров'я. Виражена усвідомленість забезпечує безапеляційне прийняття дитини, сприяє набуттю нових смислів і цінностей у взаємодії з дитиною та іншими людьми.

Високий ступінь розвитку усвідомленості батьків свідчить про здатність усвідомлення ними своїх думок і вчинків, креативності в реалізації основних цінностей. Деяким з них властивий конструктивний тип батьківської поведінки, що характеризується підвищенням терпіння до особистісних проявів дітей, але при цьому наполегливістю при реалізації своїх намірів, самовладанням в різних обставинах

Високий рівень розвитку усвідомленості активізує здатність батьків знаходити нестандартне рішення в багатьох ситуаціях: аналізують власну діяльність, намагаються змінити особистісні стереотипи, знаходячи безліч способів вирішення завдання, стимулюють інші напрямки у взаємодії з дітьми.

Самореалізація батьків

Потреба батьків у самореалізації виражається в їх прагненні до самовдосконалення, бажанням ставати зрілими. Найважливішим фактором розвитку самореалізації батьків виступає самосвідомість, що забезпечує активність, самостійність, усвідомлене ставлення до внутрішніх і зовнішніх спонукань, їх співвідношення з моральними цінностями.

Виходячи з вищевикладеного, високий рівень особистісного розвитку батьків дітей з обмеженими можливостями здоров'я включає терпиме ставлення до недоліків в розвитку дітей, детермінує їх потреби в самореалізації і усвідомлення власного сприйняття дитини, що забезпечує оптимальну соціалізацію дітей.

Результати дослідження особистісного розвитку батьків

Порівняння показників особистісного розвитку батьків і соціалізації дітей з ОВЗ
дозволило отримати наступні результати:

 • Високий (14%) рівень особистісного розвитку батьків відповідає оптимальному ступеню соціалізації дітей цієї категорії. Це можна пояснити їх прагненням до самовдосконалення, до аналізу можливих проблем і визначення способу вирішення у відповідності з моральним досвідом і соціальними цінностями. Характерний тісний контакт на різні теми. Авторитетний стиль спілкування створював умови для саморозвитку дітей, визнання їх автономії, що дозволило охопити багато граней соціалізації, адаптувати його до суспільства. Діти адекватно оцінювали власні успіхи, визначали вихід зі складних ситуацій, в різних видах діяльності не ущемляли гідність інших.
 • Батьки з достатнім рівнем особистісного розвитку (47%) чітко уявляли, як необхідно виховувати і навчати дитину, категоричні і непоступливі, від дитини чекали виконання наказів, визначаючи жорсткі правила, і не допускали їх обговорення. Їх діти боязкі, пасивні, замкнуті, дратівливі. Вони володіли знаннями про соціальні норми, але для них характерний низький рівень емоційності з іншими людьми, ставлення до значимих подій, до власних переживань. Часто виникають проблеми взаємодії з однолітками, страх невдачі, почуття дискомфорту, відкидання багатьох членів колективу.
 • Для батьків з низьким рівнем особистісного розвитку (39%) притаманні типові недоліки спілкування, ліберальний стиль взаємодії з дітьми. Виявлено неповна передача в комунікації змісту про соціальні норми і правила. У групі однолітків дошкільнята проявляли високий рівень домагань, який не відповідав їх потенціалу. У ситуаціях невдач і власного безсилля вони придушували і принижували інших дітей, змушуючи підкоритися їх волі, виконати їхні накази і бажання.

Висновки

Опис особливостей особистісного розвитку батьків дітей з обмеженими можливостями здоров'я дозволяє констатувати різний рівень потреби в самореалізації, усвідомленості, батьківського ставлення до дітей і зробити наступні висновки:

Недоліки особистісного розвитку батьків перешкоджають повноцінній передачі дітям знань про соціальні норми поведінки, призводять до розвитку неадекватного рівня їх домагань, деформованої самооцінці своїх можливостей, дезадаптованості в колективі однолітків і соціумі в цілому.

Потреба батьків в саморозвитку, розширення своїх знань, усвідомлення минулого і сьогодення, емпатійне ставлення до дітей з порушеннями в розвитку, прийняття їх забезпечували посилення їх здатності в самовизначенні, самостійному ставленні до різних соціальних явищ, у виборі адекватного способу поведінки у відповідності з моральним досвідом і соціальними цінностями.

Розвиток потенціалу чоловіків до відповідального батьківства

 Розвиток потенціалу чоловіків до відповідального батьківства

ПРОБЛЕМА

Падіння народжуваності, зменшення дітності у сім’ях, трансформації інституту шлюбу, поширення неповних сімей, заробітчанство, внутрішньо переміщені особи, соціальне сирітство, випадки жорстокого поводження з дітьми, ось неповний перелік, який доводить безумовну актуальність проблеми відповідального батьківства для сучасної України.

Проблема відповідального батьківства є комплексною, адже перебуває на межі соціології, психології, демографії та економіки. І, відповідно, впливає не лише на якість життя окремої особистості, але на стан суспільства загалом: соціальний, психологічний, демографічний та економічний. [1]

АСПЕКТ БАТЬКА

Основними факторами, які впливають на ступінь участі батька в житті дитини, є: навички по догляду за дитиною; підтримка з боку дружини і близького оточення; розподілення пріоритетів між часом для роботи та сімейним життям; особисті мотиви до виконання батьківських обов’язків. [2]

1. НАВИЧКИ

Основна частина необхідних навичок і впевненості по догляду за дитиною приходять з часом. Через що, батько схильний передати свою відповідальність дружині, яка виглядає більш компетентною, особливо в перші місяці і роки життя дитини.

Рішення

Чоловікам потрібне раннє включення і навчання по догляду дитиною. Таке включення має відбуватись вже на етапі вагітності дружини. Як свідчить практика, відвідування подружжям курсів з підготовки до партнерських пологів і догляду за новонародженим, допомагає чоловікові усвідомити свою роль як батька і набути впевненості у власній спроможності до її виконання.

В подальшому для батька важливо розбудувати мережу підтримки з боку інших, в тому числі більш досвідчених, чоловіків-батьків, та мати доступні освітні ресурси для розвитку батьківських якостей і навичок.

2. ПІДТРИМКА

Окрім оточення чоловіка з його колег по роботі, друзів та родичів, які або заохочують його до виконання батьківських обов’язків або навпаки перешкоджають (через свої усталені упередження щодо того, яким має бути чоловік), провідну роль відіграє дружина. Дружина може або зміцнити чоловіка в його прагненні опікуватись дітьми, або знецінити важливість його батьківства, постійно роблячи йому зауваження щодо його спроможності і компетентності в цій сфері. А в крайніх випадках, обмежити роль чоловіка у вихованні дитини суто фінансовою складовою, або повністю виключити його з життя дитини. Для України, де мати кожної п’ятої дитини при реєстрації новонародженого не вказала, хто є його батьком, ця проблема є вкрай актуальною. [3]

Рішення

Ще на етапі вагітності, жінці слід допомогти усвідомити важливість батька для повноцінного розвитку дитини, а чоловікові усвідомлено прийняти на себе цю відповідальність.

Батьківський тандем чоловіка і жінки має постійно розвивати свою командну компетентність по догляду і вихованню дітей. Батьківські обговорення і спільні рішення, узгоджені на засадах партнерства і рівності, мають стати невід’ємною складовою батьківської практики для сім’ї з дітьми.

3. РОБОТА

Хоча за останнє десятиріччя спостерігаємо в українському суспільстві зростання популярності образу батька, який активно залучений до життя своїх дітей, в той самий час, посилюється тенденція відмови від батьківства на користь самореалізації і життя “для себе”. В сучасній культурі, чоловікові легше себе віднайти та реалізувати у професійній діяльності, ніж у сімейному житті.

Окрім світоглядних трансформацій, великим викликом для української сім’ї залишається заробітчанство. 3,2 млн громадян України працюють за кордоном на постійній основі, а в окремі періоди ця кількість сягає до 7 - 9 млн осіб, 92% з яких складають чоловіки. [4]

Рішення

Коли ми говоримо про відповідальне батьківство, ми також повинні говорити про відповідального роботодавця і відповідальну державу.

Для становлення інституту відповідального батьківства вкрай важливим є розвиток суміжних інститутів, як-то: інфраструктура, необхідна для народження та виховання дітей, лібералізація трудового законодавства, яка дала б змогу як жінкам, так і чоловікам більше часу приділяти сім’ї та вихованню дітей.[1]

Україна потребує соціально-відповідальних роботодавців, які будуть утримувати своїх робітників не лише зарплатою, але і зважати на більш широкий соціальний контекст в якому вони існують. Треба допомогти чоловікові поєднати його суспільну і сімейну сторону життя, щоб вони підсилювали і доповнювали одна одну, а не конфліктувати між собою.

4. МОТИВИ

Українське суспільство все ще перебуває в пострадянській парадигмі нівелювання ролі батька у сімейному житті. Навіть на рівні риторики з відстоювання рівних прав жінок і чоловіків в контексті сімейного життя, здебільшого йдеться про справедливий розподіл репродуктивної праці, ніж про вагомість та унікальність ролі батька. Іншими словами, порівняно з жінкою-матір’ю, чоловікові-батькові відмовляють у його долі глорифікації. Все це впливає на рівень мотивації чоловіка до батьківства, оскільки не розкриває значимості його внеску у виховання дитини, коли йдеться не лише про задоволення щоденних потреб, але про більш широку перспективу.

Рішення

Чоловіку слід поглянути на свій внесок в життя дітей в більш широкій перспективі аніж задоволення щоденних потреб. Необхідно пам’ятати про свій унікальний вплив на формування дитини, як психічно, інтелектуально і соціально розвиненої особистості, а від так, і внесок у розбудову здорового суспільства та міцної країни. Пам’ятати, що батько на рівні з матір’ю, є незамінним для дитини, і ніхто не може компенсувати його відсутність в житті власних дітей. [5]

Утвердження чоловіків у такій мотивації можливе лише за умови, якщо суспільство сповідує філософію відповідального батьківства в якій батько отримує належну йому долю глорифікації, відображену у конкретних соціальних практиках, державній сімейній політиці, підтримці батька соціально-відповідальним роботодавцем, про-сімейних ініціативах громадських об’єднань.

ПІДСУМОК

Для державних законодавчих та виконавчих органів влади, органів місцевого самоврядування, громадських активістів та роботодавців, філософія відповідального батьківства має стати основою як соціальних практик, так і сімейної політики, орієнтованої на задоволення інтересів батьків і дітей, на розвиток людського та соціального капіталу.

Державні службовці та громадські активісти покликані створювати та методологічно супроводжувати платформи для взаємодії між чоловіками-батьками, сприяти виникненню просімейних мереж взаємної підтримки і обміну позитивним досвідом відповідального батьківства, надавати експертну допомогу у вигляді навчання батьків, молоді та волонтерів. Такі мережі мають проникати безпосередньо на рівень щоденної життєдіяльності членів своїх громад: місця роботи, місця дозвілля, житлові масиви, навчальні заклади, тощо.

Місцеві органи влади мають поставити за пріоритет інтереси батьків і дітей при розбудові інфраструктури медичних закладів, закладів освіти, публічних просторів, тощо. Створити умови для стимулювання та контролю роботодавців щодо забезпечення інтересів батька по догляду за своїми дітьми. [1]

ДЖЕРЕЛА

 1. Думанська В.П., Відповідальне батьківство: теоретичний аспект / ISSN 2072-9480. Демографія та соціальна економіка, 2015, № 3 (25), / С. 75-86, doi: 10.15407/dse2015.03.016
 2. Майкл Ламб, “Біосоціальна перспектива батьківської поведінки та участі”; Джейн Б. Ланкастер, “Бути батьками все життя: біосоціальні грані”, Нью-Йорк, 1987 р., С. 131-134
 3. Павло Петренко, Міністерство юстиції України, 04.03.2019, https://minjust.gov.ua/news/ministry/pavlo-petrenko-derjava-mae-zahischati-traditsiyni-simeyni-tsinnosti
 4. Міністерство соціальної політики України, 01.08.2019, https://www.radiosvoboda.org/a/news-trudovi-mihranty-z-ukrainy/30087119.html
 5. Кен Кенфілд, "Серце Батька", Київ 1999 р., С 95-9

 

Гра і дошкільне дитинство

За матеріалами статті Федорчук О.І."ВНУТРІСІМЕЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЧИННИК ПРИВЛАСНЕННЯ ДИТИНОЮ ЦІННОСТЕЙ СПІВЖИТТЯ", повна версія за посиланням: http://lib.iitta.gov.ua/717049/1/Стаття_Aktual_probl_psihol_2019_4_15.pdf 

Головним фактором психічного розвитку з перших кроків життя дитини впродовж дошкільного дитинства є спілкування з близькими дорослими. Це процес взаємодії, спрямований на узгодження і об’єднання їх енергій з метою досягнення спільного результату.

Важливість спільної гри з дорослим для дитини старшого дошкільного віку

Продовжити

Що не так з офіційним святкуванням Дня батька в Україні?

Що не так з святкуванням Дня батька в Україні?

Не кажи “гоп”...

Після 8 травня 2019 року, відколи з’явилась інформація про підписання Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом акту про офіційне святкування Дня батька, багато хто заходився вітати один одного з офіційним впровадженням Дня батька в Україні, але — не я. Чому, запитаєте ви? Кому ж як не тобі та Олександру Марченко, першим слід було це зробити? Хіба не ви вже 13-й рік лупаєте цю скалу, заохотивши до цього лупання майже всю Україну? Але є одне але, як каже Майкл Щур. І наше ”але” криється в тому факті, що це вже третій проект Указу і третій Президент на розгляд якого, на нашій пам’яті, такий проект поданий. Тому я і мої колеги з Міжнародного Центру Батьківства не поспішаємо з привітаннями. Не кажемо “гоп”, поки не перескочили.

Продовжити

Соціальне благополуччя дитини і взаємини з батьком

Конфлікт з батьком

Ульріке Люкс та Сабіна Уолпер з Німецького Інституту Молоді (DJI) провели дослідження системи сімейних відносин зосередившись на взаєминах батька з дитиною та впливу конфлікту між батьками на емоційну захищеність дитини.

В дослідженні взяли участь 372 тріадні сім’ї (батько, мати і дитина).

Продовжити

Чому зручні хлопчики стають поганими батьками

Чому зручні хлопчики стають поганами батьками

Який образ у вас виникає при слові батько? А що вам спадає на думку, якщо вас попросити описати образ того, яким повинен бути добрий батько? Чи відрізняється ваш образ "доброго батька" від образу "доброї мами", або вам складно провести таку відмінність?

Припускаю, що більшість з тих, хто був народжений за часів СРСР навряд чи зможуть скласти портрети “доброї мати” і “доброго батька” з притаманними для них відмінностями. І це лише підтверджує наявність дефіциту моделі батька в радянській і пострадянській сім’ї.

Продовжити